Scoutinggroep Van Wassenaer van Obdam - Informatieboekje

(dit is de tekst van het informatieboekje wat nieuwe leden krijgen, bijgewerkt t/m december 2015; de PDF-versie is ook beschikbaar)

Van Wassenaer Van Obdam

Groepshuis

Adres: Paauwlaan 12 2243 AA Wassenaar

Financiën vereniging

De vereniging is waar de leden lid van zijn. Dit is dus de rekening voor contributie en kampgeld.

KvK nummer: 27315439

Rekeningnummer: NL40 RABO 0139 4117 12
t.n.v Vereniging Van Wassenaer Van Obdam te Wassenaar
(BIC: RABONL2U)

NB: nieuw rekeningnummer per 1-1-2014.

Financiën stichting

De stichting beheert het gebouw, de boten en materialen. Dit is dus het rekeningnummer voor verhuur e.d.

Rekening nummer: NL39 RABO 0368 0676 96
t.n.v. Stichting Waterscouting Van Wassenaer Van Obdam te Wassenaar
(BIC: RABONL2U)

KvK nummer: 41150898.

Internet adressen

Groepspagina: www.vwvo.nl
Scouting Nederland: www.scouting.nl

Doelstelling

Scouting Nederland stelt zich ten doel:

  • op grond van de, voor deze tijd aangepaste, ideeën van Baden-Powell,
  • door het Spel van Verkennen,

een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt gegeven aan de vorming van hun persoonlijkheid.

Onze groep is een zogenaamde "open" Scoutinggroep, dat wil zeggen dat er plaats is voor elke levensovertuiging.


Speleenheden

De volgende speleenheden, ook wel onderdelen genoemd, maken deel uit van onze groep:


Kennismakingstijd, installatie en uniform

De eerste periode is een kennismaking met onze groep. Na ongeveer 6 weken wordt u bezocht door enkele van de leiding van het desbetreffende onderdeel van uw zoon of dochter. Tijdens dit gesprek wordt met u gesproken over de installatie en al wat daarmee samenhangt.
Voor die installatie wordt u natuurlijk uitgenodigd. Vergeet dan uw film- of fototoestel niet!
Bij de installatie is het noodzakelijk dat uw dochter of zoon over een correct uniform beschikt. Uniformen zijn verkrijgbaar bij de ScoutShop; de groep heeft ook een (beperkte) voorraad 2e hands uniformen. De groepstrui en groeps t-shirt (voor Welpen, Zeeverkenners en Loodsen) is via de groep te koop.


Contact tussen u en leiding van onze groep

Een regelmatig goed contact tussen u en de leiding is noodzakelijk. Tenminste drie keer per jaar ontvangt u ons groepsblad "de Brulboei". Nieuws over de groep, zomerkampen, ouderavonden en bijzondere activiteiten kunt u daarin vinden. Tussentijds wordt u geïnformeerd via brieven, die vaak ook per e-mail verstuurd zullen worden en op de website terug te vinden zijn.
Scouting Nederland geeft voor elk van de speleenheden een tijdschrift uit.

Contact adressen:


Leiding

De leiding van de speleenheden verzorgt wekelijks de programma's en is verantwoordelijk voor de (weekend)kampen. De leden van het leidersteam volgen de door Scouting Nederland georganiseerde kadertrainingen.


Contributie

De kosten van spel- en sportmateriaal en gebruik en onderhoud van ons groepshuis e.d. bepalen de hoogte van de contributie.
Ook de landelijke contributie en de contributie voor de regionale activiteiten maken hier een deel van uit. Daarnaast worden er ook de premies voor de diverse verzekeringen uit betaald. Voor 2015 bedraagt de contributie, per speltak:

SpeltakContributiewaarvan
vaste kosten (*)
Bevers € 135 € 30
Welpen € 165 € 60
Zeeverkenners € 235 € 100

Landscouts, explorers

€ 175 € 60
Zee+land combinatie € 300 € 130
Loodsen € 95 € 30

(*) de vaste kosten zijn dat deel van de contributie, wat onafhankelijk is van de duur van het lidmaatschap. Bij tussentijdse opzegging tijdens het kalenderjaar is in ieder geval dit gedeelte verschuldigd.

Hiervoor ontvangt u van de penningmeester een rekening. De contributie wordt voor het hele jaar vooruit betaald aan het begin van het kalenderjaar, of bij aanvang van het lidmaatschap voor de fractie van het jaar die nog volgt. Bij betaling na 1 maart (of later dan 1 maand na aanvang van het lidmaatschap) komt er een opslag van € 25 bovenop. Betaling in termijnen kan - zonder opslag - in overleg met de penningmeester. U dient dit wel vooraf kenbaar te maken.

De contributie is exclusief de kosten voor weekenden en kampen, maar inclusief de kosten van bijzondere activiteiten.


Installatiegeld

Bij toetreding tot de groep is eenmalig € 25,00 installatiegeld verschuldigd. Dit bedrag kan gelijk met de 1e contributiebetaling worden overgemaakt, en wordt gebruikt voor installaties bij alle speltakken.


Risico's

Aan elke (spel)activiteit zijn in principe risico's verbonden. Voor het spel in scoutingverband is dit niet anders. Uiteraard doen wij er alles aan om ongelukken te voorkomen door te zorgen voor gekwalificeerde leiding. Ook gelden er voor de kinderen bepaalde "spelregels" op en buiten het terrein, mede om de veiligheid te verhogen. Gaat er toch iets mis, dan is er over het algemeen iemand met EHBO diploma aanwezig.
Het is echter goed dat u zich realiseert dat ondanks alle voorzorgen niet alle risico's kunnen worden voorkomen.


Verdere regels

We verwachten van onze leden dat ze regelmatig aanwezig zijn, onder normale omstandigheden gemiddeld 3 van de 4 keer. Bij verhindering dient u de leiding hiervan tijdig op de hoogte te stellen.


De geschiedenis van de Van Wassenaer Van Obdam

In 1948 werd de verkennersgroep "De Monties" opgericht. Een jaar later werd er in Wassenaar opnieuw een groep opgericht n.l. "De Duinverkenners". Watersportliefhebbers uit beide groepen richtten de "Van Wassenaer Van Obdam" op. Dit gebeurde eind april 1950. Deze datum geldt als oprichtingsdatum van de groep.

Het eerste onderkomen van de "Van Wassenaer Van Obdam" was het oude kampwacht huis bij het padvinderskampeerterrein op Duinrell. Daarna volgde de verhuizing naar ons huidige terrein, de moestuin van de heer D. Th. Ruys, bij het park "de Paauw".

In de zomer hadden de zeeverkenners hun zomerkamp, dat betekende 10 dagen kamperen in tenten in de buurt van Ter Horne; de zeilboten gingen uiteraard mee.

In 1964 was er de volgende mijlpaal, n.l. de aankoop van een oud vrachtschip "De Avontuur". Na haar grondig verbouwd te hebben en ingericht als accommodatie kreeg het schip de naam "De Eendracht", het vlaggenschip van de "Van Wassenaer Van Obdam".

In het jaar dat de groep 25 jaar bestond, werd dit feest uiteraard gepast gevierd. Maar er gebeurde meer in dat jaar. Naast het jongensonderdeel kwamen de meisjes. na een jaar apart als onderdeel gedraaid te hebben, nam de groep in 1985 deel aan het Nationaal Waterkamp "Nawaka". Het Nawaka is een kamp voor alle Zeeverkennersgroepen zowel jongens als meisjes in Nederland. De samenwerking beviel zo goed dat er na dit kamp besloten werd om gemengd te gaan draaien. Tot op vandaag is dit een goede keuze geweest.

In 1993 werd de groep uitgebreid met een nieuw onderdeel n.l. de Bevers. Het laatste onderdeel dat aan de groep werd toegevoegd was in 1997. Er kwam toen opnieuw een Loodsenstam bij.

Het volgende historische feit was in 1999 het opknappen van het terrein en het groepshuis door genisten van het Genie opleiding centrum.

Sindsdien is er nog heel wat gebeurd. De Loodsen hebben nu een eigen onderkomen in een hoek van het terrein. En in 2012 is er bij onze groep ook een landscouts speltak bij gekomen, zodat we nu een water- en land-groep zijn. In april 2000 bestond de “van Wassenaer van Obdam” 50 jaar, wat natuurlijk uitgebreid gevierd werd, net zoals het 60-jarig bestaan in 2010, wat samenviel met 100 jaar Scouting in Nederland. Een springlevende groep zoals de onze is altijd volop in beweging!

 


Scout Shop

Katwijk

Haven 4
Telefoon 071-4012832

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00-12.30 uur
en 13:30-18:00 uur
Donderdagavond 19:00-21:00 uur
Zaterdag 09.00-17.00 uur

Landelijk

De Scout Shop heeft ook een landelijke postorder dienst, ook via Internet. Zie www.scoutshop.nl.
Daar zijn ook de adressen van de winkels elders in het land te vinden.

We hopen dat uw zoon of dochter een plezierige tijd heeft bij onze groep en alle bijeenkomsten zo veel mogelijk zal bijwonen.

Door de aanmelding van uw kind bij onze groep wordt uw zoon of dochter tegelijk lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland.


Links: